ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

REDAKCIA

REDAKCIA

Zodpovedný redaktor:
T. Ivantyšynová

Výkonný redaktor:
M. Tonková

Tajomník redakcie:
D. Kodajová

Redakcia:
B. Ferenčuhová
Ľ. Harbuľová
B. Hlava
T. Ivantyšynová
D. Kodajová
Ľ. Matejko
J. Starková
M. Tonková
R. Vlček

Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.

Jazyková redaktorka slovenských príspevkov:
Vlasta Jaksiczová

Za príspevky v cudzích jazykoch zodpovedajú autori.

Sadzba a grafická úprava:
Vlasoft

Kontakt:
Redakcia Slovanských štúdií
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421/2/5292 5753 kl. 222
Fax: +421/2/52961 645
E-mail: histtaiv@savba.sk

Objednávka časopisu Slovanské štúdie:
http://www.slovanskestudie.sk/index.php?id=objednavka

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia