ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie

Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 4, numéro spécial 4.

Ján Kollár a slovanská idea: Genéza nacionalizmu v strednej Európe.

Kolektívna monografia, editor Tatiana Ivantyšynová. Vydavateľstvo SAP.  (v tlači)

Prepracované a doplnené materiály z Kollárovskej konferencie (Bratislava 1992) doplnené o ďalšie zahraničné príspevky.

Analyzuje aspekty pôsobenia Jána Kollára v procese formovania moderných národov v strednej Európe (teórie nacionalizmu, národna identita, multikulturalita, ekumenizmus, formovanie občianskej spoločnosti a i.) v rámci ekonomických, sociálnych a politických zmien od 20. rokov 19. stor. Vplyvy a ohlasy v slovanských a neslovanských krajinách reflektujú príspevky prevažne zahraničných autorov.

Publikácia fragmentu z neznámych listov Jána Kollára. Výberová bibliografia ruských Kollarian (G.V. Rokinová).

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia