ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie

Slovanské štúdie. Zvláštne číslo 2, numéro spécial 2.

Francúzsko a stredná Európa (1867-1914)
La France et l' Europe centrale (1867-1914)

Kolektívna monografia, editor Bohumila Ferenčuhová. Vydavateľstvo Academic Electronics Press, Bratislava 1995, 356 strán.

Publikácia obsahuje príspevky z vedeckej konferencie slovenských, českých a francúzskych historikov. Približuje čitateľovi recepciu znalostí - o Slovákoch, Čechoch v kultúre a politike strednej Európy - vo Francúzsku. Informuje o obraze Francúzska u týchto národov. Prináša málo známe fakty o osobnostiach a udalostiach. Súbežne v českej a slovenskej jazykovej verzii a francúzskej mutácii.

Obsah:
Úvodom (Bohumila Ferenčuhová) … 5
Otto Urban: Existuje česká zahraniční politika před rokem 1914? … 8
Dušan Kováč: Slovenská otázka a jej medzinárodné súvislosti (1867-1914) … 15
Bernard Michel: Emile de Laveleye a národnosti v Rakúsko-Uhorsku 1866-1870 … 20
Mikuláš Písch: Sondy na obraz Francúzska v slovenskom politickom myslení … 27
Pavla Horská: Spolupráce českých a francouzských nacionalistů na přelomu 19. a 20. století … 37
Antoine Mares: Louis Leger a Ernest Denis. Profil dvoch francúzskych bohemistov v 19. storočí … 55
Jean-Paul Bled: Misia Charlesa Benoista v Rakúsko-Uhorsku (1897) … 74
Catherine Horel: Francúzsky pohľad na oslavy maďarského milénia … 81
Bohumila Ferenčuhová: Národnostná otázka v Rakúsko-Uhorsku očami generácie Louisa Eisenmanna … 95
Roman Holec: Od národnostného kongresu k Černovskej tragédii. (Slováci na prelome 19. a 20. storočia a francúzska verejnosť.) … 108
Martin Nechvátal: Francouzský konsulát v Praze (Od sportovních styků k politickému skandálu.) … 118
Ján Mojdis: Úloha osobných priateľstiev pri objavovaní Slovenska vo Francúzsku (1900-1918) … 123
List Emila Picota Viliamovi Pauliny-Tóthovi (B. F.) … 134
František Kolář - Jiří Kössl: Pierre de Coubertin a Čechy … 136
Boris Tavaly: Juraj Slávik-Neresnický a francúzska literatúra … 152
Ľubomír Podušel: O slovensko-francúzskych vzťahoch vo výtvarnom umení. (Na pozadí tvorby Ladislava Medňanského a jeho nasledovníkov) … 159

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia