ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie

Slovanské štúdie.
Zvláštny výtlačok 1., Beiheft 1, numéro special 1, special issue 1, speciaľnyj nomer 1.

Die slavische Idee
Beiträge am Matija Majar-Ziljski-Symposium vom 6. bis 10. Juli 1992 in Tratten/Pošišče, Kärnten. Ed. Andreas Moritsch. Vydavateľstvo Slovak Academic Press, Bratislava 1993, 149 strán. ISBN 80-85665-22-0

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Redaktion (Tatiana Ivantyšynová) ... 7
Einleitung (Andreas Moritsch) ... 9
Christian Hannick: Die Orthodoxie und die Slavische Idee ... 15
Tatiana Ivantyšynová: Die slawische Idee bei den Slowaken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ... 24
Miroslav Šesták: Die slawische Idee bei den Tschechen bis zum österreichisch-ungarischen Ausgleich ... 37
Vladislav Šťastný: Die slawische Idee bei den Tschechen nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich ... 49
Antoni Cetnarowicz: Die polnisch-slowenischen Beziehungen aus der Sicht der slawischen Idee ... 55
Miltscho Lalkov: Russophilie, Russophobie und die slawische Idee bei den Bulgaren ... 71
Zoran Konstantinovic: Matija Majar und die slawische Idee bei den Serben ... 80 
Feodosij Steblij: Die slawische Idee bei den Ukrainem in Galizien vor, während und nach der Revolution 1848 ... 91
Arsen' Lis: Die weißrussische Idee im Kontext der slawischen Wiedergeburt (von den zwanziger bis zu den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts) ... 109
Andreas Moritsch: Die nationale Differenzierung in Kärnten in der Zeit des Matija Majar-Ziljski ... 128
Register (Personen) ... 144
Abkürzungen ... 149

Vydáva / Herausgegeben von:
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Österreichisches Ost- und Südosteuropainstitut - Außenstelle Bratislava 

Na priprave publikácie spolupracovali / Vorbereitung der Publikation:
Tatiana Ivantyšynová, Harald Krahwinkler

Zodpovedný redaktor / Verantwortlicher Redakteur:
Tatiana Ivantyšynová

Redakčná rada / Redaktionskomitee:
A. Avenarius, G. Broggi Bercoff, B. Ferenčuhová, A. Moritsch, Z. S. Nenaševova, M. Otčenáš, V. Šťastný

Jazyková úprava: Harald Krahwinkler

Grafická úprava: Academic DTP

Zborník referátov zo sympózia v Tratten (Rakúsko) v roku 1992. Príspevky sa zaoberajú úlohou slovanskej otázky v kultúrnom a historickom vývine slovanských krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Vzťah pravoslávnej cirkvi k slovanskej idei analyzuje štúdia Ch. Hannicka. Úlohu slovanskej idey rozoberajú štúdie - u Slovákov (T. Ivantyšynová), Čechov (M. Šesták, V. Šťastný), Poliakov (A. Cetnarowicz), Ukrajincov (F. Steblyj), Bielorusov (A. Lis) u Srbov (Z. Konstantinović ) a Bulharov (M. Lalkov). Proces národnostnej diferenciácie v Korutansku, rodisku M. Majara, prezentuje A. Moritsch.

Publikované v nemeckom jazyku.

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia