ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 2/2004

Slovanské štúdie 2/2004

ŠTÚDIE

Identita - národ - štát: Problémy formovania moderného ruského a ukrajinského národa

Tatiana Ivantyšynová: Moderné národy vo východnej Európe (Úvod do problematiky) ... 1
Pavel Boček: Ke změnám ve vnímání role moskevského panovníka na konci 15. století ... 5
Andreas Kappeler: Poznámky k formovaniu ruského národa ... 13
Jaroslav Hrycak: Formovanie moderného ukrajinského národa ... 29
Radomír Vlček: Fenomén státnosti a imperiálnosti v procesu formování ruské národní identity první poloviny 19. století ... 46
Tatiana Ivantyšynová: Problém genézy ruského nacionalizmu ... 56
Alexej Miller: Formovanie ruskej a ukrajinskej identity v Rusku v 19. stor. ... 62

MATERIÁLY
Daniela Kodajová: Teórie spoločného slovanského jazyka v prácach ruských slavistov na prelome 19. a 20. storočia ... 69

ROZHĽADY ... 76
RECENZIE, ANOTÁCIE ... 79

Vydáva Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej EurópyHistorický ústav SAV a Rakúsky ústav pre východnú Európu - pobočka v Brne a Bratislave (Austrian Science and Research Liaison Office Brno)

Jazyková redaktorka slovenských príspevkov: Vlasta Jaksiczová (za príspevky v cudzích jazykoch zodpovedajú autori)

Sadzba a grafická úprava: Vlasoft

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia