ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 2/1992

Slovanské štúdie 2/1992

ŠTÚDIE
Úvod ... 113
A. Avenarius: Slovo a obraz vo východoeurópskej duchovnej tradícii: k problému byzantského symbolizmu ... 115
M. Šebestová: Príspevok k medzislovanským kultúrnym kontaktom v období raného stredoveku ... 127
Ľ. Matejko: Niekoľko poznámok k náhrobnému nápisu kniežaťa Presiana v Michalovciach ... 136
T. Ivantyšynová: Slovanská idea v Rusku a na Ukrajine (N. A. Rigeľman a J. Kollár) ... 148
Úvod k príspevkom z okruhu archeologického bádania ... 158
T. Ruttkay: O slovensko-maďarských vzťahoch po rozpade Veľkej Moravy a na prahu vzniku stredovekého Uhorska (Archeologické a historické aspekty) ... 159
D. Čaplovič: Včasnostredoveký vývoj v oblastiach severovýchodných Karpát a v hornom Potisí ... 166
M. Ruttkay: Prehľad výsledkov archeologického bádania stredovekých dedinských sídlisk na západnom Slovensku ... 176

MATERIÁLY
Slavistické práce Historického ústavu Slovenskej akadémie vied od roku 1973.
Vzájomné kultúrne vzťahy. Zost. A. Sedliaková ... 185

RECENZIE ... 191

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia