ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1 a 2/2003

Slovanské štúdie 1/2003

ŠTÚDIE
Ľubor Matejko: Staršie ruské dejiny v novšej slovenskej historiografíi ... 1
Ľubica Harbuľová: Ruské dejiny 20. storočia v slovenskej historiografii po druhej svetovej vojne ... 24
Mária Tonková: Stav a možnosti historickej balkanistiky na Slovensku ... 39
Michal Danilák: Slovenská historiografía a ukrajinské dejiny ... 55

ROZHĽADY
Spomienka na prof. Andreasa Moritscha (Tatíana Ivantyšynová) ... 66
O slovensko-maďarských vzťahoch v procese európskej integrácie (Ladislav Vörös) ... 67

RECENZIE, ANOTÁCIE ... 70


Slovanské štúdie 2/2003

ŠTÚDIE
Iskra Schwarcz: Warum haben die russischen Slawisten am SIawenkongress 1848 nicht teilgenommen? ... 77
Ľubica Harbuľová: Vytvorenie Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí a jej aktivity na Slovensku v rokoch 1923-1944 ... 88

MATERIÁLY
Petr Kaleta: František Řehoř - český národopisec mezi východohaličskými Huculy ... 107

ROZHĽADY
Vladimír Goněc: Proč a jak se ve střední Evropě zabývat dějinami Ukrajiny (Několik problémových rovin a námětů k diskusi) ... 120

RECENZIE, ANOTÁCIE ... 131

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia