ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1/2004

Slovanské štúdie 1/2004

ŠTÚDIE
Tatiana Ivantyšynová: Rusko a slovanské hnutia v habsburskej monarchii (Zámery a výsledky výskumu grantových projektov) ... 1
Radomír Vlček: Panslavizmus a národy habsburské monarchie ... 4
Tatiana Ivantyšynová: Ruské pravoslávie a Slovania v habsburskej monarchii ... 25
Peter Macho: Slovensko v českej politike 19. storočia. František Ladislav Rieger - Maďari - Slováci ... 35
Radomír Vlček: Češi v Rusku a Vladimír Ivanovič Lamanskij (70.- 80. léta 19. století) ... 46
Tatiana Ivantyšynová: Ruská misia Jana Vaclíka ... 58
Marija Wakounig: Palacký Feiern (1898) als bilaterales Problem zwischen Österreich-Ungarn und Russland ... 64

MATERIÁLY
Peter Macho: Karel Kadlec o historickom práve v časopise Prúdy (1925) ... 71

ROZHĽADY ... 76
RECENZIE, ANOTÁCIE ... 79

Vydáva Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej EurópyHistorický ústav SAV a Rakúsky ústav pre východnú Európu - pobočka v Brne a Bratislave (Austrian Science and Research Liaison Office Bmo)

Jazyková redaktorka slovenských príspevkov: Vlasta Jaksiczová (za príspevky v cudzích jazykoch zodpovedajú autori)

Sadzba a grafická úprava: Vlasoft

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia