ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1/1994

Slovanské štúdie 1/1994

ŠTÚDIE
Alexander Avenarius: Benediktíni a kultúra slovanskej strednej Európy: pokus o nastolenie problému ... 1
Ľubor Matejko: Pohľady so staršej slovanskej hymnografie ... 8
Ján Steinhübel: Štyri veľkomoravské biskupstvá ... 21
Vincent Múcska: K otázke celibátu v Uhorsku do začiatku 12. storočia ... 40
Harald Krahwinkler: Spuren von Iren im frühmittelalterlichen Mitteleuropa ... 50

MATERIÁLY
Světla Mauthauserová: Rus a Byzanc ... 69

RECENZIE ... 78
ANOTÁCIE ... 86
SPRÁVY ... 92
PERSONÁLIE ... 98

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia