ISSN 0583-564X

SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy
Vydavateľ vedeckého časopisu pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy je Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i..

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

Slovanské štúdie 1/1992

Slovanské štúdie 1/1992

ŠTÚDIE
R. Vlček: Ruská liberální historiografie a tzv. ekonomické novokantovství. (K pojetí státu a spolenosti) ... 5
Z. S. Nenaševova: Slovanská otázka v Rusku v poslednej štvrtine XIX. storočia ... 30
B. Ferenčuhová: Francúzski slavisti a československý zahraničný odboj v priebehu prvej svetovej vojny ... 48

MATERIÁLY, BIBLIOGRAFIA
T. Ivantyšynová: Počiatky slovenskej slavistiky a Nemecko (Stav výskumu a prehľad literatúry) ... 72
D. Kodajová: Neznámy list D. Makovického T. D. Florinskému ... 81

RECENZIE ... 89
ANOTÁCIE ... 102
SPRÁVY ... 109

Historický časopis

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Partnerské stránky: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

COPYRIGHT © 1957 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.
ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia